Skip to main content

Biokaasu
vauhdittaa
kilpailuetua

Sivuvirtoja hyödyntävä biokaasulaitos on osa kiertotaloutta. Kiertotalous taas on tulevaisuuden kilpailuetu.

Biokaasu on tulevaisuuden normaali.

Elintarviketeollisuuden, maatalouden ja yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen osana kiertotaloutta on monella tavoin järkevää. Toimiva prosessi ja järjestelmä takaa kauaskantoiset hyödyt sekä liiketoiminnalle että planeetalle. Pikavoitoilla emme maailmaa pelasta.

Mitä on biokaasu?

Mikrobit alkavat hajottaa orgaanista ainetta hapettomassa tilassa. Seurauksena syntyy runsaasti metaania sisältävää biokaasua sekä lannoitekäyttöön sopivaa, ravinnerikasta mädätysjäännöstä. Vapaasti ilmakehään päästessään metaani on voimakas kasvihuonekaasu - hyötykäytöllä taas vähennämme merkittävästi kasvihuonepäästöjä.

Biokaasua voidaan tuottaa yhdyskuntabiojätteestä, maatalouden raaka-ainelähteistä sekä teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä.

Biokaasu on 100% uusiutuva energian ja lämmön lähde ja biopolttoaine. Biokaasun tuotantoon, talteenottoon ja jalostamiseen meillä on useita ratkaisuja.

Mitä hyötyä biokaasun tuotannosta on?

Ruoantuotannosta, liikenteestä ja sähkön- ja lämmöntuotannosta syntyy merkittäviä päästöjä. Siksi päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentäminen on panostus sekä puhtaampaan tulevaisuuteen että tuotannon jatkuvuuteen.

Biokaasun tuotannosta ja talteenotosta hyötyvät monet, eri tavoin. Yleisimpiä hyötyjä on energiaomavaraisuuden kasvaminen, hiilidioksidipäästöjen väheneminen, fossiilisten polttoaineiden tarpeen minimoiminen, kiertotalouden tehostaminen ja tuotantokustannus- ja energiasäästöt.

Biokaasun raaka-ainetta syntyy luontaisesti monista
lähteistä ja tuotannon sivuvirroista

Maataloustuottajat

Maataloustuotannosta syntyy biomassoja lannasta ja kasveista, joiden metaani saadaan käsittelyn myötä otettua talteen ja pienennettyä maatalouden hiilijalanjälkeä. Samalla maataloustuottajat saavat vihreää energiaa ja lannoitteita.

Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen biokaasuttamisella voidaan vuosittain korvata satoja tuhansia litroja kevyttä polttoöljyä, jonka lisäksi kaasua voi riittää myös sähköntuotantoon.

Jätevedenpuhdistamot

Jätevedenpuhdistamon lietteiden hyödyntäminen biokaasun raaka-aineena tehostaa puhdistamon energiankäyttöä, lisää sähköntuotannon omavaraisuutta ja synnyttää lannoitetta maatalouden tarpeisiin.

Jätteen käsittelylaitokset

Yhdyskuntabiojäte on kotitalouksien ja kuntien toimitiloissa syntyvää biohajoavaa jätettä. Jätteen hyödyntäminen on merkittävä osa kuntien ja kaupunkien vihreää siirtymää.

Biokaasulaitos elintarviketeollisuusyritykselle

Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen biokaasuttamisella voidaan vuosittain korvata satoja tuhansia litroja kevyttä polttoöljyä, jonka lisäksi kaasua voi riittää myös sähköntuotantoon.

Elintarviketuotannossa hiilijalanjäljen pienentäminen ja sivuvirtojen optimaalinen hyödyntäminen ovat merkitsevässä roolissa. Tuotannon kanssa samassa pihassa toimiva biokaasulaitos hyödyntää sivuvirtojen energian tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Lisäksi kasvava energiantuotanto voidaan kohdistaa lähes suoraan fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen.

Biokaasulaitokseen menevä massa hygienisoidaan, joten kaikki sivuvirtojen sisältämät ravinteet voidaan riskittä hyödyntää maataloudessa luomukelpoisina kierrätyslannoitteina. Lisäksi biokaasutus lisää liukoisen typen määrää rejektissä, mikä parantaa rejektin lannoitusvaikutusta.

Biokaasuekosysteemi – enemmän uusiutuvaa energiaa ja vähemmän fossiilisia hiilidioksidipäästöjä.

Biokaasuekosysteemi on hanke, johon tarvitaan yhteistyötä, ja josta hyötyvät kaikki. Hankkeessa voi olla mukana kunnan kaukoämpöyhtiö, energiaratkaisun toteuttava One1 sekä alueen maataloustuottajat.

Biokaasuekosysteemi voi koostua useista biokaasulaitoksista, biokaasun siirtoon tarkoitetusta keräilyverkosta, biokaasun käsittelystä ja nesteytyksestä sekä jakeluasemasta. Keräilyverkosta biokaasua ohjataan jalostukseen, nesteytykseen ja jakeluasemien kautta liikenteen käyttöön.

Biokaasuekosysteemissä tuotettavan nesteytetyn biokaasun avulla on mahdollista korvata vuosittain miljoonien diesellitrojen edestä fossiilisia polttoaineita, mikä vähentää merkittävästi liikenteestä syntyviä hiilidiosidipäästöjä. Bioekosysteemi tuottaa vihreää energiaa ja vähentää riippuvaisuutta uusiutumattomasta energiasta.

Kaksilinjainen biokaasulaitos mahdollistaa useiden raaka-ainelähteiden hyödyntämisen.

Biokaasulaitos voidaan myös toteuttaa kaksilinjaisena, jossa toisella linjalla käsitellään esimerkiksi maatalouden biomassoja, kuten lantaa ja nurmea, ja toisella jätevedenpuhdistamon lietteet. Biokaasutuksen lopputuloksena syntyy energiaa ja lannoitetta.

Samainen biokaasulaitos pystyy tuottamaan energiaa myös liikennekäyttöön. Laitoksen yhteyteen voidaan perustaa tankkausasema paineistetulle biokaasulle ja nesteytetylle kaasulle. Nesteytetyn kaasun jakelun mahdollistaa One1 hallinnoima LNG-terminaali.

Kaipaatteko parempia energiaratkaisuja?

Kysy vaan, me kerromme ja selvitämme. Jos lämmitystavan muutos tai energiatehokkuuden lisääminen puolueettoman energia-ammattilaisen toimesta on se, mitä tarvitsette, ollaan yhteydessä.